Farma Zelčin

  

Na farmi se provodi  ekološki način držanja u sustav krava-tele. 

Ciljana pasmina je Charolais, a uzgoj se provodi na više od 150 ha razovrsnih pašnjaka i pratećih ratarskih površina. 

U ovom uzgoju  naglasak je na odgoju teladi uz krave na paši,  na kraju pašne sezone junad sa paše nastavlja tov u  našim tovilištima. 

Farma Zelčin počela je provoditi genetski kontrolirani pripust i selekciju, sa ciljem stvaranja visoko kvalitetnih rasplodnih životinja za prodaju.